ได้รับข้อเสนอ

Prinect ซอฟต์แวร์อัจฉริยะในการขับเคลื่อนโรงพิมพ์ไปสู่ความเป็น Smart Print Shop

Prinect Production
ส่วนสำคัญในการเพิ่มผลผลิตงานพิมพ์ให้สูงขึ้น

Prinect Production

ส่วนสำคัญในการเพิ่มผลผลิตงานพิมพ์ให้สูงขึ้น

ในปัจจุบันนี้ธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์มีการแข่งขันที่สูงขึ้น ในขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบและค่าจ้างแรงงานที่มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำผู้ประกอบการโรงพิมพ์ต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ยังคงมีความได้เปรียบทางการแข่งขันและมีกำไรในการดำเนินธุรกิจอยู่ในระดับที่พึงพอใจ ดังนั้นการนำเทคโนโลยีหรือซอฟท์แวร์มาใช้ในโรงพิมพ์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้นเพื่อชดเชยกับต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตที่สูงขึ้น

การที่เครื่องพิมพ์พิมพ์งานโดยมีการหยุดเครื่องน้อยที่สุด ทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องพิมพ์อย่างเติมประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด ซึ่งสามารถทำให้เป็นจริงได้ด้วยซอฟต์แวร์ Prinect Production ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลการผลิตต่างๆ อาทิเช่น ข้อมูลงานพิมพ์, การตั้งค่าการพิมพ์ต่างๆ รวมถึงการคำนวณวัตถุดิบที่จะพิมพ์ในแต่ละงาน จากนั้นส่งข้อมูลไปยังเครื่องพิมพ์โดยตรงทำให้ลดเวลาการเตรียมการผลิต, ลดเวลาการตั้งงานพิมพ์, ลดเวลาแทรกแซงการผลิตและลดงานสูญเสียจากการผลิต

ซอฟต์แวร์ Prinect Production ทำให้คุณมั่นใจได้ว่ากระบวนการผลิตเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ, คุณภาพคงที่และสม่ำเสมอ, การพิมพ์งานมีความต่อเนื่องไม่สะดุดหรือหยุดระหว่างการผลิต เพื่อผลลัพธ์และประสิทธิภาพการผลิตที่ดีที่สุดอันจะนำมาซึ่งผลกำไรที่สูงขึ้น

สอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
คุณวีรนุช บารมีรังสิกุล
โทร +662 6106219
อีเมล weeranuch.barameerungsikul@heidelberg.com

ต้องการให้ทีมงานไฮเดลเบิร์กติดต่อกลับ
แบบฟอร์ม แจ้งข้อผิดพลาด

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราสามารถช่วยคุณในด้านใด

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับข้อมูลจากคุณ และเพื่อที่จะตอบรับความต้องการและสนับสนุนการทำงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว โปรดกรอกข้อมูลดังนี้*