ได้รับข้อเสนอ

งานสัมมนา - 12/11/2561

“Transforming the printing process to become a Smart Print Shop”

เมื่อวันที่ 12 พ.ย.ที่ผ่านมา ไฮเดลเบิร์ก ประเทศไทย จัดสัมมนาให้ลูกค้ากลุ่มโรงพิมพ์ในหัวข้อ “Transforming the printing process to become a Smart Print Shop” โดยเชิญวิทยากร Mr. Anthony Thirlby, Head of Commercial Segment จากไฮเดลเบิร์ก ประเทศเยอรมนี มาบรรยายแนวคิดในการปรับกระบวนการบริหาร, ระบบการทำงานและขั้นตอนการผลิตในโรงพิมพ์เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายในการเป็น Smart Print Shop โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้กระบวนการทำงานและการผลิตในโรงพิมพ์นั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเพิ่ม Productivity ให้ได้มากขึ้นนั่นเอง

โดยยกตัวอย่างโรงพิมพ์ ESP Colour ในประเทศอังกฤษ ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งในการปรับตัวเองไปสู่โรงพิมพ์ที่มี Productivity สูงสุดแห่งหนึ่งของโลก ผ่านการนำเสนอแนวคิดที่โรงพิมพ์ ESP Colour นำมาใช้ตั้งแต่การปรับกลยุทธ์องค์กร, โมเดลธุรกิจ รวมถึงการนำเครื่องจักรและซอฟต์แวร์ต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ทำให้ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนากระบวนการทำงานโรงพิมพ์ให้มีศักยภาพในการผลิตที่ดีขึ้น และในช่วงท้ายของงานสัมมนายังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ซักถามถึงประเด็นและข้อสงสัย อีกทั้งยังได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพิ่มเติมกับ Mr. Anthony ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง

สอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

คุณวีรนุช บารมีรังสิกุล
โทร +662 6106219
อีเมล weeranuch.barameerungsikul@heidelberg.com

ดาวน์โหลดเอกสาร

โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้ – คุณสามารถดาวน์โหลดได้ทันที

เอกสารงานสัมมนา
แบบฟอร์ม แจ้งข้อผิดพลาด

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราสามารถช่วยคุณในด้านใด

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับข้อมูลจากคุณ และเพื่อที่จะตอบรับความต้องการและสนับสนุนการทำงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว โปรดกรอกข้อมูลดังนี้*