Kontakt

#PressingAhead.

„Jaka jest sytuacja ekonomiczna Heidelberga?”

Heidelberger Druckmaschinen AG robi szybkie postępy w ramach transformacji zapoczątkowanej w listopadzie 2019 roku w celu zwiększenia rentowności, konkurencyjności i ochrony przyszłości: po stabilizacji finansowej poprzez retransfer 380 mln EUR z aktywów powierniczych Heidelberg Pension Trust e.V. w marcu 2020 r., obecnie wdrażane są znaczące działania strukturalne. W czerwcu 2020 r. wprowadzono nowy model operacyjny, który przy mniejszej liczbie poziomów zarządzania, uproszczonych procesach i znacznie lepszej koncentracji na kliencie, umożliwia bardziej efektywne zarządzanie dochodową działalnością podstawową. Ogólnie rzecz biorąc, pakiet działań ma na celu poprawę rentowności Heidelberga o 100 mln EUR. Heidelberg uważa również, że program umocni pozycję firmy w wciąż trudnym otoczeniu rynkowym spowodowanym pandemią Covid-19.

Rok 2019 był dla nas okresem konsekwentnego porządkowania całości. Jeszcze przed kryzysem Covid-19 uruchomiliśmy najbardziej kompleksowy program restrukturyzacji w naszej najnowszej historii firmy, aby wzmocnić rentowną działalność podstawową Heidelberga. Teraz robimy wszystko, co w naszej mocy, aby dodatkowo ustabilizować naszą bazę finansową i osiągnąć trwałą rentowność w średnim okresie. Kontynuujemy wdrażanie tego programu, aby Heidelberg stał się lepszą firmą. Osiągnęliśmy już ważne postępy. Szczególnie w czasach kryzysu pomaga nam to być silnym partnerem po stronie naszych klientów i aktywnie ich wspierać.

Dysponujemy solidną bazą finansową i pozostajemy silni. Stabilność Heidelberga w czasie kryzysu stanowi dobrą podstawę do spodziewanego ożywienia gospodarczego.
Obecnie usprawniamy się i obniżamy próg rentowności. Pozytywne perspektywy na rynkach na których funkcjonuje firma Heidelberg budzą optymizm co do dalszego rozwoju.
Koncentrujemy się na naszej rentownej działalności podstawowej. Jako lider technologii i dostawca kompleksowych produktów i usług, Heidelberg jest zaufanym partnerem dla klientów w zakresie swojej podstawowej działalności.

Strategia Heidelberga wyraźnie koncentruje się na zwiększaniu rentowności, a tym samym na rynkach i segmentach rynku, które są rentowne i na których firma zajmuje wiodącą pozycję na świecie. Zamówienia z regionu Azji i Pacyfiku wzrosły zatem łącznie do 683 mln EUR, pomimo niedoborów związanych z Covid-19 w czwartym kwartale (w poprzednim roku: 658 mln EUR). W dużej mierze wynika to z zamówień z Chin, gdzie Heidelberg jest obecny, aby skorzystać z możliwości wzrostu dzięki sile 850 pracowników. Jako największy na świecie dostawca dla drukarń opakowaniowych, Heidelberg jest również doskonale przygotowany do wykorzystania potencjału dużych rozwijających się rynków, takich jak Chiny w tym segmencie. Do tej pory Heidelberg osiąga około 50 procent swoich przychodów z maszyn offsetowych w tym sektorze.

Wyraźnie skupiliśmy się na rentowności. To nasza strategiczna mapa drogowa i ścieżka, którą będziemy konsekwentnie podążać do przodu. Dzięki temu będziemy w stanie znacznie skorzystać na ożywieniu na rynkach. Towarzyszy temu pozytywny rozwój przepływów pieniężnych, który wyniósł 225 mln EUR (rok wcześniej: -93 mln EUR), głównie z powodu napływu około 324 mln EUR z aktywów powierniczych. Heidelberg w ten sposób znacznie ustabilizował swoje finanse w trudnym otoczeniu gospodarczym.

Stabilność finansowa

Znacząca redukcja zadłużenia netto

W zakończonym właśnie roku finansowym Heidelberg znacznie zmniejszył zadłużenie netto do 43 mln EUR, przekazując na koniec roku budżetowego na rzecz spółki około 380 mln EUR z firmy zarządzającej aktywami powierniczymi Heidelberg Pension-Trust e. V., dzięki czemu spółka jest dziś bardziej stabilna niż to było w ostatnich latach. Również dźwignia - stosunek długu netto do EBITDA po wyłączeniu wyniku restrukturyzacji - była na niskim poziomie 0,4. To umożliwia firmie wykorzystanie własnych zasobów w celu zapewnienia jej statusu wiarygodnego partnera dla swoich klientów, nawet w dobie obecnego historycznego globalnego kryzysu gospodarczego.

  • Tradycyjny śródroczny wzrost zadłużenia netto z powodu gromadzenia zapasów i większego udziału sprzedaży w drugim półroczu.
  • Wyższy poziom ogólnego zadłużenia netto w roku budżetowym 2019/20 ze względu na początkowe zastosowanie MSSF 16 (ok. 50 mln EUR) i wyższy kapitał obrotowy netto (NWC).
  • Niemniej jednak znaczące zmniejszenie zadłużenia netto na dzień sprawozdawczy do 43 mln EUR (31 marca 2019 r .: 250 mln EUR) z powodu wyższych środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych.

Stabilne ramy finansowania o wystarczającej płynności

Filary naszego portfela finansowego - instrumenty rynku kapitałowego (obligacje korporacyjne i pozostałe jednostki obligacji zamiennych), konsorcjalna linia kredytowa plus inne instrumenty i pożyczki promocyjne - były na dzień bilansowy dobrze zrównoważone, a ich łączny wolumen wyniósł około 590 mln EUR. Realizacja opcji sprzedaży przez obligatariuszy zmniejszyła niespłacony wolumen obligacji zamiennych do około 17 mln EUR na dzień 30 marca 2020 r. Spółka planuje wykup obligacji korporacyjnych w roku obrotowym 2020/2021. Jednak czas i rezolucja dotycząca wdrożenia zależą od ciągłego rozwoju biznesu, w odniesieniu do wpływu obecnej globalnej pandemii Covid-19. Linia kredytowa konsorcjalna, która jest tylko częściowo wykorzystana, została zmniejszona z około 320 mln EUR do około 267 mln EUR. Wraz z gotówką w kasie na dzień sprawozdawczy zapewnia Heidelbergowi elastyczność finansową w związku z nadchodzącą reorientacją i codziennymi działaniami operacyjnymi globalnej organizacji.

  • Filary naszego portfela finansowego - instrumenty rynku kapitałowego (emisja obligacji korporacyjnych i pozostała część emisji obligacji zamiennych), kredyt konsorcjalny i inne instrumenty oraz pożyczki promocyjne - są na dzień bilansowy dobrze zrównoważone, a ich łączna kwota wynosi około 590 mln EUR.
  • Pozostała kwota obligacji zamiennych została zmniejszona do około 17 mln EUR na dzień 30 marca 2020 r. z powodu skorzystania z opcji sprzedaży przez obligatariuszy.
  • Spłata obligacji korporacyjnych (HYB) zgodnie z wcześniejszym planem w roku budżetowym 2020/2021.
  • Kredyt konsorcjalny, który został wykorzystany tylko w jednej trzeciej w gotówce, został zmniejszony z około 320 mln EUR do 267 mln EUR. W połączeniu z gotówką i ekwiwalentami środków pieniężnych w wysokości około 430 mln EUR na dzień sprawozdawczy daje to Heidelbergowi elastyczność finansową na nadchodzące zmiany i codzienną działalność operacyjną w globalnej organizacji.

W perspektywie średnio- i długoterminowej Heidelberg uważa, że kompleksowy pakiet środków pomoże w trwały sposób poprawić rentowność firmy i jej siłę finansową dla przyszłego wzrostu.

Prezentacja Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2019/2020 (j. ang.)

Roczny raport 2019/2020 (j. ang.)

Nie ma ograniczeń jeśli
chodzi o nasze zobowiązania
w stosunku do branży
mediów drukowanych.


Odpowiadamy na wszystkie pytania.

„Jaka będzie podstawowa działalność firmy Heidelberg w przyszłości?”
Nasza podstawowa działalność
„Cyfryzacja - jakiej wartości dodanej mogę się spodziewać po Heidelbergu?”
Nasza strategia cyfryzacji
„Jaka będzie oferta firmy Heidelberg w zakresie drukowania opakowań?”
Nasza strategia dotycząca opakowań
Jak możemy ci pomóc?

Czekamy na Twoją wiadomość. Aby móc szybko zareagować na Twoją prośbę, potrzebujemy pewnych informacji. * Te pola są wymagane.