Επικοινωνία

Απόκτηση προσφοράς

Αναλώσιμα υλικά για την προεκτύπωση

  • Φιλμ
  • Συμβατικοί τσίγκοι
  • Θερμικοί τσίγκοι
  • Θερμικοί τσίγκοι χωρίς Χημικά
  • Τσίγκοι Silver Halide
  • Φωτοπολυμερικοί τσίγκοι
  • Όλα τα συνοδευτικά χημικά διαχείρισης τσίγκων
  • Χαρτιά δοκιμίου Saphira

How can we help you?

We look forward to your message. In order to be able to react quickly to your request, we need some information. *These fields are required.